สถาบันพัฒนาศักยภาพท้องถิ่น 

สู่ความเป็นเลิศด้วยนวัตกรรม

 

 การสร้างศักยภาพของบุคลากรในท้องถิ่น ให้มีความรู้ความสามารถในการดำเนินงานตั้งแต่การตัดสินใจ การวางแผน การสรุปแผนงาน โดยเน้นให้เกิดประสิทธิภาพสูงสุด และนำไปสู่กระบวนการพัฒนาสังคมอย่างยั่งยืนได้ และเกิดประโยชน์ต่อท้องถิ่นนั้นๆ  

อีกหนึ่งช่องทางการสื่อสาร "สถาบันพัฒนาศักยภาพท้องถิ่น" line@

Visitors: 11,256